III степен

Инсталатер водовода, грејања и клима уређаја

Инсталатер водовода, грејања и клима уређаја поставља водоводне, канализационе, грејне и инсталације комфорних клима уређаја, који стварају температурне услове за боравак људи, и припадајуће елементе система према пројектној документацији у зградама.
   
  

Школовање у профилу инсталатер водовода, грејања и клима уређаја одвија се по образовном моделу са елементима дуалног образовања.

  • ПО ЗАВРШЕТКУ ШКОЛОВАЊА УЧЕНИК ЋЕ ИМАТИ ЗНАЊА И ВЕШТИНЕ ДА:
  • чита пројектну документацију;
  • припрема цеви и други потребан материјал, мери основне радне параметаре
  • Спаја, поставља, поправља, заштићује и одржава различите цевне инсталације и њихове елементе
  • примењује техничке информације, информационо - комуникационе технологије (ИКТ) и унапређује њихову примену кроз учење и усавршавање

Делотворно комуницира и сарађује са надређенима и сарадницима приликом обављања задатака и активно доприноси култури уважавања и сарадње. Континуирано прати новине у грађевинарству, односно у области специјализованих грађевинских радова (инсталационих радова), те се усавршава у сврху сопственог предузетничког пословања и/или задовољењa захтева послодаваца.
   

ПРЕДМЕТИ

РАЗРЕД

I

II

III

Српски језик и књижевност

3

2

2

Страни језик

2

2

1

Физичко васпитање

2

2

2

Математика

2

2

1

Рачунарство и информатика

2

 

 

Географија

 

1

 

Историја

2

 

 

Социологија са правима грађана

 

 

1

Техничко цртање

3

 

 

Машински материјали

2

 

 

Техничка механика

2

 

 

Машински елементи

 

3

 

Техничка физика

 

2

 

Основе технике, мерења и контроле

3

 

 

Основна аутомеханичарска пракса

6

 

 

Мотори са унутрашњим сагоревањем

 

3

 

Одржавање мотора са унутрашњим сагоревањем

 

12

 

Моторна возила

 

 

3

Одржавање моторних возила

 

 

18

Грађанско/верска настава

1

1

1

Предузетништво

 

 

2

Екологија и заштита животне средине

 

1

 

Изборни предмет

 

1

1