IV степен

Техничар мехатронике

Мехатроника je интердисциплинарно подручје које повезује знања из електронике, машинства и рачунарства.

Мехатроничари су најфлексибилнији, најспремнији и најмодерније обучени стручњаци будућности.

Високоаутоматизовани системи су свуда око нас, од музичких и видео уређаја до фабричких постројења. Због сталног напретка технике у којој више нема оштрих граница између појединих стручних подручја појавила се потреба за стручњацима који ће моћи пројектовати, руковати и одржавати овако сложене системе. Мехатроничари су најфлексибилнији, најспремнији и најмодерније обучени стручњаци будућности.

У току четворогодишњег школовања техничар мехатронике оспособљава се да:

  • помоћу рачунара спроводи управљање и регулацију процеса,
  • програмира микроконтролере и PLC- ове,
  • ради са роботом и познаје сензорске системе,
  • познаје електропнеуматске и електрохидрауличне елементе,
  • тестира и дијагностикује мехатронски систем,
  • отклања уочене грешке и кварове система и о томе води техничку документацију,
  • савесно, одговорно и уредно обавља поверене му послове,
  • ефикасно организује време и ради у групним ситуацијама.

Своје учење кроз рад ученици обављају у трећем и четвртом разреду по два дана недељно у Власотинцу и Лесковцу у компанијама ГРУНЕР, ЕЛРАД СРБИЈА, ЕЛРАД ВСС, ИГМ МЛАДОСТ И ФАЛКЕ.

МОГУЋНОСТИ ПОСЛЕ ЗАВРШЕНОГ ОБРАЗОВАЊА

ПОСАО – аутомобилска индустрија, хемијска индустрија, област медицине, мерења, контроле и кибернетике, електропривреда…

ДАЉЕ ОБРАЗОВАЊЕ

ПРЕДМЕТИ

РАЗРЕД

I

II

III

IV

Српски језик и књижевност

3

3

3

3

Страни језик

2

2

2

2

Математика

4

4

3

3

Рачунарство и информатика

2

 

 

 

Физичко васпитање

2

2

2

2

Физика

2

 

 

 

Техничко цртање

3

 

 

 

Механика

3

 

 

 

Електротехника са мерењем

3

2

 

 

Техничка механика са механизмима

 

3

 

 

Електоника

 

3

 

 

Програмирање

 

2

 

 

Предузетништво

 

 

 

2

Припрема електромашинских материјала

3

 

 

 

Хидрауличне и пнеуматске компоненте

 

3

 

 

Машински елементи

 

4

 

 

Хидраулични и пнеуматски системи као објекти управљања

 

 

3

 

Дигитална електроника

 

 

4

 

Микро контролери

 

 

4

 

Мерни претварачи

 

 

3

 

Системи управљања

 

 

3

 

Електрични погон и опрема у мехатроници

 

 

4

 

Моделирање са анализом и елемената механизама

 

 

3

 

Програмибилни логични контролери

 

 

 

3

Мехатронски системи

 

 

 

3

Тестирање и дијагностика мехатронских система

 

 

 

5

Одржавање и монтажа мехатронских система

 

 

 

5

Грађанско/верска настава

1

1

1

1

Изборни предмет

2

2

2

2

Контакт информације


Михајла Михајловића бб,
Власотинце

016/875-125 и 016/875-040
tsvlasotince@gmail.com


Друштвене мреже