Руковалац грађевинском механизацијом

РУКОВАЛАЦ ГРАЂЕВИНСКОМ МЕХАНИЗАЦИЈОМ

III степен

Д  У  А  Л  Н  О

Jако значајан учесник у процесу изградње грађевинских објеката свих врста је свакако РУКОВАЛАЦ ГРАЂЕВИНСКОМ МЕХАНИЗАЦИЈОМ. Ученици овог профила школују се за послове извођења земљаних радова при изградњи објеката високоградње али посебно и за послове израде свих врста саобраћајница и пратећих објеката (путеви, железничке пруге, аеродромске писте, тунели, мостови…).

Послови ове врсте подразумевају рад на градилишту често у тешким условима. Такође, посебна улога мaшине и човека који њом управља у градитељству се огледа у подизању и преносу терета на одговарајуће висине и даљине. Првенствено  то подразумева рад са свим врстама кранова (торањски, портални, мостни, дерик) и аутодизалица. Ученици се обучавају да раде као машинисти за руковање и одржавање различитих типова ових наменских уређаја  (багер, дозер, утоваривач, грејдер, скрепер, ваљак, финишер).

Послови овог типа су јако тражени, како код нас тако и у иностранству.

Након завршене школе  овог смера, ученици могу наставити школовање на одговарајућим Вишим стручним техничким и грађевинским школама.

Овај образовни профил је у фази иновирања и наставни план и програм биће припремљен за школску 2019/2020. годину.

 

Оператер основних грађевинских радова

ОПЕРАТЕР ОСНОВНИХ ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА

III степен

Д  У  А  Л  Н  О

Циљ стручног образовања за квалификацију ОПЕРАТЕР ОСНОВНИХ ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА је оспособљавање лица за извођење зидарских, армирачких и тесарских радова уз примену мера заштите и безбедност на раду и заштите животне средине.

Један део школовања будућих оператер основних грађевинских радова одвија се у школи а други у грађевинским фирмама  које сарађују са школом.

У школи ученици стичу опште образовање и стручна теоријска знања, а пролазе и основну  практичну обуку са технологијом, један дан недељно, током прве године школовања. Учење у грађевинској фирми почиње од друге године када ученици обављају практичну наставу и то у другој години два дана, а у трећој чак три дана недељно. Практична настава у грађевинским фирмама реализује се уз употребу савремених средстава рада, укључивањем ученика у процес рада уз подршку ментора и инструктора који су обучени за рад са младима.

 

ПРЕДМЕТИ

РАЗРЕД

I II

III

Српски језик и књижевност

3

2

2

Страни језик

2

2

1

Физичко васпитање

2

2 2

Математика

2

2

1

Рачунарство и информатика

2

   
Екологија и заштита животне средине

1

   
Ликовна култура  

1

 
Географија  

1

 
Историја

2

   
Социологија са правима грађана  

1

 
Физика

2

   
Техничко цртање са читањем планова

2

   
Грађевински материјали

2

   
Грађевинске конструкције

2

2

 

Статика

 

2

 
Организација грађења    

2

Технологија рада са практичном наставом 3+6+60 3+12+60 2+18+90
Грађанско/верска настава

1

1 1
Предузетништво    

2

Изборни предмет

  1

1

 

Грађевински техничар

ГРАЂЕВИНСКИ ТЕХНИЧАР

IV степен

 

 

Грађевински техничар  је сарадник у процесу грађења, од планирања и припреме, преко пројектовања до извођења објеката нискоградње, саобраћајница, путева и железничких пруга, мостова, тунела, надвожњака, аеродромских писта, као и пратећих објеката бензинских пумпи, сервисних станица, паркинга, гаража и др. Они се могу разликовати и према пословима које претежно обављају. Тако разликујемо непосредне произвођаче (организују и надгледају послове на градилишту), планере или аналитичаре (баве се припремом и организацијом производње) и техничаре (баве се цртањем и разрађивањем детаља).

Током четири године школовања на овом смеру, ученици кроз стручне предмете стичу различита знања, вештине и способности:

  • информатичку писменост-познавање програма за обраду текста и израду цртежа-пројеката;
  • знање и вештину израде цртежа-пројеката;
  • познавање савремених конструкција, материјала, технологија грађења и грађевинске механизације;
  • познавање целокупног процеса планирања и организације у грађевинарству;
  • познавање карактеристика градилишта и грађевинске индустрије;
  • знање израде пројектне документације;
  • способност решавања различитих техничких проблема и
  • способност просторне перцепције.

Након завршеног четворогодишњег школовања грађевински техничари могу се запослити у грађевинским предузећима (рад у пројектном бироу, рад на градилишту), или наставити школовање на факултетима и вишим школама у земљи.

ПРЕДМЕТИ

РАЗРЕД

I

II III

IV

Српски језик и књижевност

3

3 3

3

Страни језик

2

2 2

2

Социологија са правима грађана    

2

 
Историја

2

     
Ликовна култура   1    
Географија

2

     
Физичко васпитање

2

2 2

2

Математика

3

3 3

3

Биологија

2

     
Хемија

2

     
Рачунарство и информатика

2

     
Грађевински материјали

2

     
Физика

2

2

   
Нацртна геометрија и техничко цртање

2

2

   
Грађевинске конструкције

4

4

   
Апликативни рачунарски програми  

2

2

 
Статика и отпорност материјала  

2

2

 
Саобраћајнице  

3

4

3

Технологија грађевинских радова  

2

3

3

Испитивање материјала и конструкција  

3

2

3

Механика тла и фундирање    

2

2

Армирано бетонске конструкције    

2

3

Металне и заварене конструкције      

2

Предузетништво      

2

Изборни предмет    

2

2

Грађанско/верска настава

1

1 1

1