Техничар мехатронике

ТЕХНИЧАР МЕХАТРОНИКЕ

  IV степен

 

Мехатроника je интердисциплинарно подручје које повезује знања из електронике, машинства и рачунарства.

Мехатроничари су најфлексибилнији, најспремнији и најмодерније обучени стручњаци будућности.

У току четворогодишњег школовања техничар мехатронике оспособљава се да:

  • помоћу рачунара спроводи управљање и регулацију процеса,
  • програмира микроконтролере и PLC- ове,
  • ради са роботом и познаје сензорске системе,
  • познаје електропнеуматске и електрохидрауличне елементе,
  • тестира и дијагностикује мехатронски систем,
  • отклања уочене грешке и кварове система и о томе води техничку документацију,
  • савесно, одговорно и уредно обавља поверене му послове,
  • ефикасно организује време и ради у групним ситуацијама.

    Високоаутоматизовани системи су свуда око нас, од музичких и видео уређаја до фабричких постројења. Због сталног напретка технике у којој више нема оштрих граница између појединих стручних подручја појавила се потреба за стручњацима који ће моћи пројектовати, руковати и одржавати овако сложене системе.

МОГУЋНОСТИ ПОСЛЕ ЗАВРШЕНОГ ОБРАЗОВАЊА

ПОСАО – аутомобилска индустрија, хемијска индустрија, област медицине, мерења, контроле и кибернетике, електропривреда…

ДАЉЕ ОБРАЗОВАЊЕ

ПРЕДМЕТИ

РАЗРЕД

I

II III

IV

Српски језик и књижевност

3

3 3

3

Страни језик

2

2 2

2

Математика

4

4 3

3

Рачунарство и информатика

2

     
Физичко васпитање

2

2 2

2

Физика

2

     
Техничко цртање

3

     
Механика

3

     
Електротехника са мерењем

3

2

   
Техничка механика са механизмима  

3

   
Електоника  

3

   
Програмирање  

2

   
Предузетништво      

2

Припрема електромашинских материјала

3

     
Хидрауличне и пнеуматске компоненте  

3

   
Машински елементи  

4

   
Хидраулични и пнеуматски системи као објекти управљања    

3

 
Дигитална електроника    

4

 
Микро контролери    

4

 
Мерни претварачи    

3

 
Системи управљања    

3

 
Електрични погон и опрема у мехатроници    

4

 
Моделирање са анализом и елемената механизама    

3

 
Програмибилни логични контролери      

3

Мехатронски системи      

3

Тестирање и дијагностика мехатронских система      

5

Одржавање и монтажа мехатронских система      

5

Грађанско/верска настава

1

1 1

1

Изборни предмет

2

2 2

2

Модни кројач

МОДНИ КРОЈАЧ

 III степен

Д  У  А  Л  Н  О

 

Ученик који похађа наставу на смеру Модни кројач, стручно се оспособљава за самостално кројење и шивење одевних предмета. Поред тога, ученици детаљно изучавају текстилне материјале, конструкцију и технолошки процес израде одеће. Комплетан наставни процес се одвија у савременим, специјално опремљеним кабинетима и радионицама. Ученик има прилику да се у потпуности креативно изрази. Истовремено, њихова креативност прати савремене модне трендове.

Профил Модни кројач развијен је у оквиру пројекта немачко – српске развојне сарадње „Реформа средњег стручног образовањја у Србији“ који уз подршку Владе Савезне Републике Немачке спроводе Министарство просвете, науке и технолошког развоја РС и Немачка организација за међународну сарадњу ГИЗ.

Ученици у  овом профилу школују се по моделу дуалног образовања – више праксе у компанијама, обука на савременим машинама, у реалним радним условима и уз подршку инструктора и ментора, боље шансе за запослење по завршетку школовања.

Практична настава у компанијама GRUPPO FIORENTINO и MANIFATTURA EUROPEA  реализује се на савременим машинама, укључивањем ученика у процес рада и уз подршку ментора и инструктора који су обучени за рад са младима.

ПРЕДМЕТИ

РАЗРЕД

I II

III

Српски језик и књижевност

3

2

2

Страни језик

2

2

 
Физичко васпитање

2

2

2

Математика

2

2

1

Рачунарство и информатика

2

   
Географија

1

   
Историја

2

   
Физика

1

   
Хемија

1

   
Екологија и заштита животне средине  

1

 
Ликовна култура    

1

Социологија са правима грађана    

1

Текстилни материјали

4

   
Естетско обликовање  

2

 
Технологија одеће

2

3

 

Конструкција одеће

3 3

3

Практична настава

6

14

18

Практична настава (настава у блоку)

30

90

150

Грађанско/верска настава

1

1

1

Предузетништво    

2

Изборни предмет    

1

 

Бравар-заваривач

БРАВАР- ЗАВАРИВАЧ

 III степен 

Д  У  А  Л  Н  О

Бравар-заваривач је данас веома тражено занимање и по завршетку школовања доста се лако дође до посла.

За бравара-заваривача је поред теорије веома важна и стручна пракса. Он планира, припрема и организује браварске и заваривачке радове, израђује делове металних конструкција механичком обрадом, спаја делове металних конструкција раздвојивим и нераздвојивим спојевима, израђује и монтира металне конструкције и процесне опреме, контролише квалитет браварских радова према прописима и нормативима, заварује поступком електролучног (РЕЛ, МИГ, МАГ, ТИГ) и електроотпорног заваривања, врши заваривање поступком гасног заваривања, врши спајање делова меким и тврдим лемљењем и лепљењем, контролише квалитет рада при заваривању, посвећује пажњу очувању здравља, околине, и безбедности на раду при извођењу браварских и заваривачких радова.

Школовање у профилу бравар-заваривач одвија се по образовном моделу са елементима дуалног образовања.

Део школовања будућих бравара-заваривача одвија се у школи, а други у компанији која сарађује са школом.

Наиме, практична настава у компанијама CIGLANA MLADOST, СЛР Витко, СЗР Прохром, СЗР Металац-Ноле из Власотинца реализује се на савременим апаратима за заваривање, укључивањем ученика у процес рада и уз подршку ментора и инструктора који су обучени за рад са младима.

Пракса у компанијама, у реалним радним условима, поред стицања стручних вештина, омогућава ученицима и усвајање социјалних вештина као пто су комуникација са колегама, однос према послу и компанији, понашање на радном месту и слично. Комбиновањем знања и вештина које стичу у компанијама ученици се на прави начин оспособљавају за потребе привреде и тиме добијају боње шансе за запослење по завршетку школовања.

ПРЕДМЕТИ

РАЗРЕД

I II

III

Српски језик и књижевност

3

2

2

Страни језик

2

2

1

Физичко васпитање

2 2

2

Математика

2

2

1

Рачунарство и информатика

2

Географија

1

Историја

2

Екологија и заштита животне средине

1

Социологија са правима грађана

1

Техничко цртање

3

Машински материјали

2

Техничка механика

2

Машински елементи

3

Техничка физика

2

Технологија браварских радова

3

Технологија металних конструкција и процесне опреме

3

Технологија заварених конструкција

3

Основе браварских радова (пракса)

6

Металне конструкције и процесна опрема (пракса)

12

Заварене конструкције (пракса)

18

Грађанско/верска настава

1

1

1

Предузетништво

2

Изборни предмет

1

1