ППУ – реализација

У поступку признавања претходног учења (ППУ) реализовани су разговори, попуњавање биографије и самооцењивачке листе са кандидатима а затим процена исхода учења и компетенција и на крају испит за процену остварености.

У питању су 2 кандидата за компетенцију тесар, 2 за армирача, 3 за шивача одеће  и 6 за руковаоца грађевинском механизацијом.