IV степен

Грађевински техничар

Грађевински техничар  је сарадник у процесу грађења, од планирања и припреме, преко пројектовања до извођења објеката нискоградње, саобраћајница, путева и железничких пруга, мостова, тунела, надвожњака, аеродромских писта, као и пратећих објеката бензинских пумпи, сервисних станица, паркинга, гаража и др.

Они се могу разликовати и према пословима које претежно обављају. Тако разликујемо непосредне произвођаче (организују и надгледају послове на градилишту), планере или аналитичаре (баве се припремом и организацијом производње) и техничаре (баве се цртањем и разрађивањем детаља).

Током четири године школовања на овом смеру, ученици кроз стручне предмете стичу различита знања, вештине и способности:

  • информатичку писменост-познавање програма за обраду текста и израду цртежа-пројеката;
  • знање и вештину израде цртежа-пројеката;
  • познавање савремених конструкција, материјала, технологија грађења и грађевинске механизације;
  • познавање целокупног процеса планирања и организације у грађевинарству;
  • познавање карактеристика градилишта и грађевинске индустрије;
  • знање израде пројектне документације;
  • способност решавања различитих техничких проблема и
  • способност просторне перцепције.

Након завршеног четворогодишњег школовања грађевински техничари могу се запослити у грађевинским предузећима (рад у пројектном бироу, рад на градилишту), или наставити школовање на факултетима и вишим школама у земљи.

ПРЕДМЕТИ

РАЗРЕД

I

II

III

IV

Српски језик и књижевност

3

3

3

3

Страни језик

2

2

2

2

Социологија са правима грађана

 

 

2

 

Историја

2

 

 

 

Ликовна култура

 

1

 

 

Географија

2

 

 

 

Физичко васпитање

2

2

2

2

Математика

3

3

3

3

Биологија

2

 

 

 

Хемија

2

 

 

 

Рачунарство и информатика

2

 

 

 

Грађевински материјали

2

 

 

 

Физика

2

2

 

 

Нацртна геометрија и техничко цртање

2

2

 

 

Грађевинске конструкције

4

4

 

 

Апликативни рачунарски програми

 

2

2

 

Статика и отпорност материјала

 

2

2

 

Саобраћајнице

 

3

4

3

Технологија грађевинских радова

 

2

3

3

Испитивање материјала и конструкција

 

3

2

3

Механика тла и фундирање

 

 

2

2

Армирано бетонске конструкције

 

 

2

3

Металне и заварене конструкције

 

 

 

2

Предузетништво

 

 

 

2

Изборни предмет

 

 

2

2

Грађанско/верска настава

1

1

1

1

Контакт информације


Михајла Михајловића бб,
Власотинце

016/875-125 и 016/875-040
tsvlasotince@gmail.com


Друштвене мреже