29.
Apr
2019

ЕЛЕКТРИЧАР

III степен 

Д  У  Л  Н  О

Електричари се оспособљавају за извођење електроинсталатерских радова, поправку кућних електроуређаја и одржавање, монтажу и замену индустријске електроопреме.

Електроинсталатерски радови се односе на: кућне елекроинсталације, противпожарне електроинсталације, инсталације осветљења, инсталације рачунарских мрежа, инсталације телекомуникационих мрежа, видео надзора, интерфона и аларма.

Електроинсталатерски радови обухватају: развод електричних инсталација, поправку старих инсталација, инсталирање осигурача, склопки, прекидача, пригушница и трафоа, постављање уређаја електричне расвете, одржавање постављених уређаја, отклањање могућих кварова, замену и постављање нових електричних водова, уградњу разводних  ормара, прикључење елемената, електричних уређаја и електроопреме, превентивно одржавање електричне опреме (склопке, електричне компоненте).

Електричар посао извршава на основу пројектне документације (папири са уцртаним распоредом електричних инсталација и опреме на цртежу грађевинске основе). Затим црта по зидовима позиције разводних и монтажних кутија, сијаличних места, табле са осигурачима и трасе каблова. Од места табле или ормара са осигурачима електричар поставља разводне кутије, дозне, прави канале, полаже водове  тј. спроводи електроинсталацију по целом објекту. Након постављања инсталација, врши проверу и отклањање евентуалних грешака и пропуста. После попуњавања удубљења и малтерисања електричар повезује опрему, табле и ормаре са осигурачима на инсталацију, и још једном проверава квалитет изведених радова.

Кућни електроуређаји се односе на све кућне уређаје и апарате, осим на ТВ, радио и расхладне уређаје.

Индустријска електроопрема тј. опрема за електромоторне погоне и опрема у електроенергетским постројењима се односи на напојне уређаје, моторе, високонапонску склопну мрежу (прекидаче, склопке, растављаче), трансформаторе.

Када електричари раде на сложеним уређајима у индустријским погонима и електроенергетским  постројењима, неопходна је сарадња са инжењерима, електромеханичарима и техничарима различитих профила.

ПРЕДМЕТИ

РАЗРЕД

I

II

III

Српски језик и књижевност

3

2

2

Страни језик

2

2

1

Физичко васпитање

2

2

2

Математика

2

2

1

Рачунарство и информатика

2

   
Географија

1

   
Историја

2

   
Екологија и заштита животне средине  

1

 
Социологија са правима грађана    

1

Технички материјали

2

   
Техничко цртање

1

   
Основе практичних вештина (пракса)

6

   
Основе електротехнике

4

2

 
Физика

2

   
Електрична  мерења и електроника  

3

 
Електричне инсталације

2

2

2

Електричне машине, апарати и уређаји  

2

 
Електроопрема у индустрији    

2

Практична настава  

12

18

Грађанско/верска настава

1

1

1

Предузетништво    

1

Изборни предмет  

1

1

 

Сличне вести